Církev adventistů sedmého dne

Adventisté sedmého dne jsou celosvětovou křesťanskou církví, která je pokračovatelem reformačního procesu, zahájeného Mistrem Janem Husem, Martinem Lutherem, Janem Kalvínem a dalšími. Na tyto proudy navázalo v 1. polovině 19. století tzv. "milleristické hnutí" (podle farmáře a později kazatele baptistické církve Williama Millera), které zdůraznilo význam biblických proroctví a z nich vyplývající aktuálnosti II. příchodu Ježíše Krista na naši Zemi. Vznikaly nadkonfesijní skupiny křesťanů z různých církví a denominací, které spojovala ryzí víra, systematické studium Bible a také poznání, že sobota je biblickým dnem Páně stejně jako vědomí, že nastal poslední úsek lidských dějin před II. příchodem Ježíše Krista. Tito křesťané pak v roce 1863 vytvořili v USA samostatnou církev a nazvali ji Církev adventistů sedmého dne.
V roce 1892 přicházejí členové CASD i na území dnešní České republiky (z tehdy pruského Slezska na severní Moravu). Církev je pak roku 1914 registrována státem a dnes patří do rodiny křesťanských protestantských církví.

Znaky, které tvoří identitu CASD:

 *  víra v Ježíše Krista
 *  doslovné chápání skutečného sedmidenního stvořitelského díla (včetně stvoření člověka se svobodnou vůlí)
 *  sobota jako 7.den týdne, kdy Bůh odpočinul ("narozeniny Země")
 *  víra v blízký doslovný, osobní a viditelný II. příchod Ježíše Krista (vyjádřeno v názvu: latinsky "adventus" = příchod)
 *  biblický křest ponořením (ve věku, kdy je člověk schopen se pro tento krok samostatně rozhodnout)
 *  Bible jako Bohem inspirovaná kniha, měřítko a návod, jak žít plnohodnotně a užitečně, nesobecky, být užitečný pro druhé lidi
 *  Boží Zákon (Desatero) jako pravidlo víry a života
 *  víra ve spasení (věčný život) jako nezasloužený Boží dar milosti
 *  důraz na zdravý životní styl (abstinence od alkoholu, tabáku, drog atd.)
 *  postoj k manželství a rodině jako celoživotnímu partnerskému vztahu
 *  aktivní život každého člena společenství CASD (od dětí až po nejstarší)
 *  prosté a střízlivé bohoslužby (studium Bible - sobotní škola a kázání)
 *  důsledné uplatňování odluky církve od státu
 *  charitativní činnost (ADRA - adventistická agentura pro pomoc a rozvoj)

 

Život a fungování Církve

V celosvětovém měřítku provozuje CASD školy (od základních až po univerzity), nemocnice, ambulance, domovy důchodců, nakladatelství, rozhlasovou a televizní stanici, výrobny zdravých potravin atd. - v České republice je to např. Teologický seminář v Sázavě, Dům s pečovatelskou službou ve Zlíně, rádio Hlas naděje v Praze, Středisko korenspondenčních kurzů v Ostravě, Nakladatelství Advent-Orion v Praze.


Administrativní správa Církve:

V Církvi adventistů sedmého dne je praktikována zastupitelská forma církevní správy. Tato forma organizování církve považuje za nositele autority veškeré členstvo. Výkonná odpovědnost je svěřena zastupujícím výborům a jejich činovníkům.

Sbor - organizované společenství jednotlivých věřících
Sdružení - organizované společenství sborů v určitém státě nebo území
Unie - spojuje několik sdružení
Generální konference - nejvyšší správní jednotka, která sdružuje všechny unie na světě. Její činnost v jednotlivých větších celcích zprostředkovávají tzv. divize. Naše unie je součástí Euro-Africké divize.

Církev adventistů sedmého dne v Česko-Slovenské unii žije a pracuje prostřednictvím sborů organizovaných ve třech sdruženích - Českém, Moravskoslezském a Slovenském. Představitelé a zástupci Unie a jednotlivých Sdružení jsou voleni delegáty z řad členů jednotlivých sborů. Činovníky sborů si volí jejich členové z vlastních řad. Církev adventistů sedmého dne uplatňuje odluku církve od státu a finanční nezávislost na něm. Platy kazatelů, stejně jako provoz sborů, hradí členové církve svými dary.WEBMASTER: fren@vzorov.org.uk