Zázrak stvoření – studium Bible 1. Čtvrtletí 2013

02.02.2013 15:07

 


Když si otevřeme Bibli hned na začátku – v první knize, první kapitole a prvním verši – nenalezneme zde nic o Kristově smrti za naše hříchy či Ježíšově druhém příchodu. Není zde napsáno nic o sobotě nebo o stavu mrtvých po smrti. To, co stojí na začátku Bible, má však klíčový význam pro jakékoliv učení Písma. Vše se váže na první slova: „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.“ Všechny biblické pravdy a principy jsou založeny na tom, že Bůh stvořil svět.
 

O stvoření se však nepíše pouze na prvních stránkách Bible. Odkazy na Boží stvořitelskou činnost nalézáme v celé Tóře (v pěti knihách Mojžíšových), v prorocích, žalmech, ale také v evangeliích, epištolách, v knize Skutky apoštolů i Zjevení. Ve většině případů je možné na základě teologického kontextu předpokládat, že jde o doslovně chápané stvoření. Apoštol Pavel například napsal, že „smrt vládla od Adama až po Mojžíše i nad těmi, kdo hřešili jiným způsobem než Adam. On je protějšek toho, který měl přijít“ (Ř 5,14). Pavel jednak spojuje skutečného Adama se skutečným Ježíšem, ale v kontextu Římanům 5 také představuje plán spasení – tedy velmi důležité učení, které také chápeme doslovně: všichni jsme hříšní a čeká nás buď věčné zatracení, nebo věčný život. Ježíš také citoval z knihy Genesis: „Odpověděl jim: Nečetli jste, že Stvořitel od počátku ‚muže a ženu učinil je‘? A řekl: Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo; takže již nejsou dva, ale jeden. A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ (Mt 9,4–6). Ježíš přijímal zprávu o stvoření a my ho chceme následovat.
 

Jméno naší církve – adventisté sedmého dne – svědčí o naší víře v šestidenní stvoření. I když někteří mohou usilovat, abychom do naší teologie v nějaké míře zahrnuli a zapracovali evoluční důrazy, adventizmus a darwinistické principy evoluce si ve své podstatě radikálně odporují. Z toho vyplývá, že není možné tyto dva pohledy přijímat současně. Lekce v tomto čtvrtletí se budou hlouběji zabývat zprávou o stvoření, která je zaznamenána v 1. a 2. kapitole knihy Genesis. Budeme v nich také zkoumat vliv stvoření na některé naše další věroučné výroky, které se týkají hříchu, manželství, správcovství, morálky… V našem studiu budeme vycházet z přesvědčení, že biblický příběh o stvoření je doslovným záznamem o historických skutečnostech.
V lekcích na toto čtvrtletí budeme hledat souvislosti a důvody, proč je doslovné šestidenní stvoření důležité pro naši víru. Stvoření souvisí s naší adventistickou identitou. Kompromisy v této otázce proto podkopávají základy evangelia a učení, jež vychází z Písma.

 

 

James L. Gibson je ředitelem Geoscience Research Institute (Přírodovědného výzkumného institutu, www.grisda.org) v Loma Lindě.
Publikoval mnoho článků o vztahu mezi stvořením a vědou.


 

—————

ZpětWEBMASTER: fren@vzorov.org.uk